Helsingør Teaters vedtægter

VEDTÆGTER FOR TEATERFORENINGEN FOR HELSINGØR KOMMUNE

Vedtægt for publikumsorganisationen (Teaterforeningen) Helsingør Teater i Helsingør Kommune.

§ 1. Publikumsorganisationens navn er Helsingør Teater. Dens hjemsted er Helsingør.

Foreningens virke er almennyttigt, jf. § 2 og § 11.

§ 2. Publikumsorganisationens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende formidlingsordninger i henhold til gældende bestemmelser med henblik på at fremme teaterinteressen indenfor organisationens område. Publikumsorganisationen skal styrke det lokale teatertilbud med formidling af teaterforestillinger for børn og voksne. Publikumsorganisationen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom organisationen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer. Publikumsorganisationen samarbejder med Helsingør Kommune og i øvrigt med de centrale organer, der er godkendt på dette felt. 

§ 3. Medlemskab kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Medlemskabet er personligt. Ved tegning af medlemskab betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4. Publikumsorganisationen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillin-gerne af det producerende teater og oppebærer billetindtægterne, indtægterne ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

En del af billetterne skal være til rådighed i frit salg.

§ 5. Foreningens bestyrelse består af 7 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant for Helsingør Kommune. Bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Samtlige valg gælder for to år, idet fire henholdsvis tre medlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

§ 5a. Med henblik på at styrke det lokale teatertilbud, bl.a. for børn og unge, kan bestyrelsen beslutte at nedsætte underudvalg, bestående af 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer. Opgaver og kompetence kan fastlægges i en forretningsorden, godkendt af bestyrelsen.

§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig med forperson og næstforperson, og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

Der udarbejdes skriftligt referat fra bestyrelsesmøder og fra andre besluttende møder. Referaterne er interne. Publikumsorganisationen forpligtes ved forpersonens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ansætte en leder af institutionen, som under ansvar overfor bestyrelsen forestår administration og afvikling af de forskellige arrangementer og antager den fornødne hjælp hertil i henhold til godkendt budget.

§ 7. Publikumsorganisationens regnskab løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen er ansvarlig for publikumsorganisationens midler. Bestyrelsen forvalter publikumsorganisationens tilskud og øvrige indtægter i overensstemmelse med § 2. 

Medlemmerne og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for publikumsorganisationens forpligtelser. Foreningens ansvarlige kapital er de til enhver tid bogførte aktiver.

Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter, og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller anden godkendt revision.

§ 8. Generalforsamlingen er publikumsorganisationens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver i den afsluttede sæson registreret medlem. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, medmindre der forlanges skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, dog jf. § 11.

§ 9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november. Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel ved e-mail til foreningens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter mødetid og -sted. På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:

1. Valg af dirigent.
2. Forpersonen aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskab samt foreløbigt budget, herunder forslag til fastsættelse af kontingent og billetpriser.

4. Indkomne forslag.

a) fra bestyrelsen.

b) fra medlemmer.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse. 

§ 10. Ændringer i foranstående vedtægt kan kun besluttes, såfremt ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 11. Beslutning om ændring i foranstående vedtægter eller organisationens ophævelse kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 2/3 af deltagerne stemmer for forslaget.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, kan bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny, ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned, og hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt op.

Ved ophævelse af publikumsorganisationen anvendes dens formue til formål, der med Helsingør Kommunes og Ministeriet for kulturelle Anliggender´s godkendelse anvises af den siddende bestyrelse og Helsingør Kommunes Kulturudvalg.

Foranstående vedtægter er vedtaget på publikumsorganisationens stiftende generalforsamling den 18. april 1975, og ændret i 1975, 1976, 1980, 1981, og sidst ved generalforsamlingerne den 15. sept. og 12. okt. 1983, 2. september 2008, 30. april 2013, 14. november og den 29. november 2016 samt den 29. november 2023 og den 27. december 2023.


Ole Honoré
-forperson og dirigent